December 8th, 2010

trud

(no subject)

רבנים מטומטמים הוציאו החלטה הקוראת לא להשכיר דירות וביתים לגויים

מה שמשמח שיש רבנים אחרים שהתנגדו

לדעתי הצעה להדיח מתפקידם את אותם רבנים החתומים על החלטה שהם עובדי מדינה לא צריכה להישאר הצעה רק של מרצ

או שאתה קורא להפליה או שאתה מקבל כסף  בתור רב מהמדינה שמבטיחה שוייון זכויות

תקנו אותי אם אני טועה כאן
 

האויבים יותר גרועים מחמאס אלה